Ekologia

(kreik. oikos koti, talous, logos oppi) 

Eliöiden ja ympäristön vuorovaikutussuhteita tutkiva tiede.

Yleensä käsitteellä tarkoitetaan myös toimintaa, joka on ympäristön kannalta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista.

 

Ekologinen tehokkuus, ekotehokkuus

Rakentamisessa käsitteellä viitataan usein rakennuksen energian käytön tehokkuuteen tai tuotteen tai laitteen valmistamisen ja käytön aikaiseen energian kulutukseen. Laajempaan tarkasteluun voidaan liittää myös tuotteen päästöt.

Ekotehokkuuteen pyrittäessä yritetään yleensä vähentää materiaalin ja myrkyllisten aineiden määrää sekä energian kulutusta. Tuotteen kestävyyttä, käyttöikää ja kierrätettävyyttä pyritään myös parantamaan. Tilasuunnittelussa tilojen käytön, toimivuuden ja laajuuden optimoinnilla voidaan lisätä ekotehokkuutta.

 

Ihmisen elinkaari

Henkilön kaikki elämänvaiheet käsittävä ajanjakso.

Elinkaariasumisessa ja sen suunnittelussa asukkaan eri elämänvaiheiden erilaiset toiminnalliset tarpeet pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin.

 

Rakennuksen elinkaari

Ajanjakso rakennuksen rakentamisvaiheesta purkamiseen. Laajat käytönaikaiset muutokset voivat olla purkuun verrattavia toimenpiteitä joidenkin rakennusosakokonaisuuksien kuten julkisivujen osalta.

Rakennuksen elinkaaritarkastelussa muutama vuosikymmen on lyhyt ajanjakso. Ekotehokkaan rakennuksen käyttöiäksi tulisi voida laskea jopa vuosisata tai kaksi. Rakennuksen tai rakennusosien lyhyt käyttöikä voi olla perusteltua, jos purkujätteen kierrätys on järjestetty tavanomaisia käytäntöjä selvästi tehokkaammin. Rakennusosien uusimisen perusteena voi olla myös käytönaikaisen energiankulutuksen vähentäminen, mutta tällöin tulee arvioida tapauskohtaisesti, mikä on käytön ja valmistuksen aikaisen energiankulutuksen suhde.

 

Tuotteen elinkaari

Erityisesti tuotteen ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävä käsite, jolla tarkastellaan tuotteen valmistuksen, käytön ja kierrättämisen aikaisia päästöjä ja energian kulutusta. Tavallisesti tuotteen elinkaareen lasketaan kuuluvaksi myös raaka-aineiden hankkiminen ja tuotteen loppuvaiheeseen kuuluva jätteiden hävitys.

Elinkaarivertailua vaikeuttavat eri päästöjen erityyppiset vaikutukset ympäristöön. Vertailu voidaankin tehdä esimerkiksi hiilijalanjäljen tai tuotteen ympäristölle haitallisten ainesosien perusteella. Rakentamisessa haasteellisuutta lisää erilaisten rakennustuotteiden ja materiaalien suuri määrä.

 

Kestävä kehitys

Laaja-alainen yhteiskunnallinen käsite, jolla viitataan yleensä tulevien sukupolvien elämisen laadun ja ympäristön tilan parantamiseen liittyvään toimintaan ja kehitykseen. Käsitteen yleisluonteisuuden vuoksi varsin monentyyppiset tavoitteet voidaan katsoa kestävän kehityksen mukaisiksi.

 

Hiilijalanjälki

Tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaiset kasvihuonepäästöt. Hiilijalanjäljen laskennassa voidaan huomioida joko kaikki kasvihuonepäästöt tai vain hiilidioksidipäästöt. Kaikki kasvihuonepäästöt voidaan myös muuntaa hiilidioksidipäästöiksi vertailun helpottamiseksi. Hiilijalanjälki ei kuitenkaan kerro esimerkiksi tuotteen myrkyllisyydestä eikä se välttämättä ota suoraan huomioon tuotteen käyttöikää.