vanhat_puut

Säilytetty puusto ja kerrokselliset istutukset luovat miellyttävää ja monimuotoista ympäristöä sekä suojaavat rakennuksiakin.

 

 • Tutustutaan tontin olevaan kasvillisuuteen ja suunnitellaan sen säilyttämisen mahdollisuudet samaan aikaan rakentamisen sijoittamisen kanssa
 • Pitkäikäiset ja kasvupaikan muutoksia sietävät vanhat puut säilytetään esim. mänty, tammi
 • rakentamisen tuomista muutoksista kasvuoloihin toipuvat parhaiten kasvuikäiset nuoret puut esim. koivu, pihlaja, vaahtera
 • Kaikki vanhat puut eivät siedä valo- ja vesiolojen tai maanpinnan korkojen muutoksia esim. kuusi, leppä
 • Lehtipuumetsikkö muuttuu luontaisesti ajan myötä havumetsiköksi
 • Peltotonteilla ojien pientareet suunnitellaan suojavyöhykkeeksi
 • Purojen ja jokien rantavyöhykkeet säilytetään luonnonmukaisina
 • Rantatonteilla rantakasvillisuus säilytetään luontaisen vyöhykkeellisenä
 • Metsän reunavyöhyke säilytetään monilajisena ja kerroksellisena
 • Säilytettävän metsikön ruohottumista ja vesoittumista vähentää hidas harventaminen ja metsän reunavyöhykkeen säilyttäminen, jolloin valo-oloissa ei tapahdu nopeaa muutosta
 • Maapuiden, kolopuiden ja tiheikköjen säilyttäminen tontin metsikössä lisää luonnon monimuotoisuutta
 • Metsän aluskasvillisuuden kuluminen ja rikkoutuminen ehkäistään rakentamisen aikana suoja-aidoin. Erityisen arkoja kulumiselle ovat varvikot ja sammalikot