RAKENTAMINEN JA KESTÄVÄ KEHITYS

ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017. K. Martinkauppi (toim.). Ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes 2010.

Erat, Bruno ym: Aurinko-opas - aurinkoenergiaa rakennuksiin. Aurinkoteknillinen yhdistys 2008.

Erat, Bruno: Ihminen, ekologia, ympäristö, Rakennusalan kustantajat RAK 1994

Halonen, Minna - Heilimo, Erkki – Kananen, Heli (toim.):  Homehelvetti. Kriisistä ratkaisuihin. Tammi 2009.

Heino, Erja (toim): Ekotehokkuus rakennusalalla, Suomen luonnonsuojeluliitto 2002

Häkkinen, Tarja – Kaipiainen, Maarit: Ekologiset kriteerit rakennussuunnittelussa. Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy, 1996

Juvonen Janne (toim.): Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Ympäristöopas, Suomen ympäristökeskus 2009.

Kaila, Panu: Talotohtori, WSOY 1999

Kaila, Panu: Kevät toi maalarin - perinteinen ulkomaalaus, Gummerus 2000

Laitinen, Jussi: Pieni suuri energiakirja – opas energiatehokkaaseen asumiseen. Sitra 289. Into Kustannus 2010.

Lappalainen, Markku: Energia- ja ekologiakäsikirja. Rakennustieto Oy 2010

Leppänen, Pekka: Säästävä pientalo, Rakennustieto Oy 2005

Neuvonen, Petri (toim.): Rakentajan ekotieto: Uudisrakentaminen, Rakennustieto Oy 2000

Paloheimo, Eero (toim.): Metsä ja puu IV – Puinen rakennus, Rakennustieto Oy 2000

Paloheimo, Eero (toim.): Metsä ja puu VI – Puu ja ympäristö, Rakennustieto Oy 2000

Rakennusapteekin käsikirja, Rakennusapteekki 2004.

RakMK D3. 2010. Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet. Suomen rakentamismääräyskokoelma, Ympäristöministeriö.

Rytilä, Pekka: Terve talo, Rakennusalan kustantajat RAK 2004

Sarja, Asko (toim.): Matalaenergiarakentaminen, Asuinrakennukset, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2009

Westermarck, Mikael – Heuru, Eija-Reetta – Lundsten, Bengt: Luonnonmukaiset rakennusaineet. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosaston julkaisuja 1998/46. Rakennustieto, Helsinki, 1998.

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Aarrevaara, E., Kyttä, M., Tommila, M., Välkepinta, N. & Kukkonen, H. : Liian tiivis asuttavaksi? Tutkimus tiiviisti rakennettujen perinteisten kylien rakenteesta ja asukkaiden kokemuksesta. Helsinki: Vastapaino Oy, 1997.

Blowers, A.(toim.):  Planning for a Sustainable Environment,  London: Earthscan, 1994

Breheny, M. J.(toim.): Sustainable Development and Urban Form,  London: Pion, 1992

von Bonsdorff, C., Haikarainen, M., Heikkonen, K., Lukin, M., Pajanen, K., Silfverberg, K., Viinanen, J. & Vilkunan, J: Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2005.

Granlund, M.: Asukkaiden mahdollisuuden osallistua yhdyskuntasuunnitteluun kunnan ja kunnanosan tasolla. Helsinki: TKK 1981.

Hakanen, M.: Kestävän kehityksen periaatteet asumisen ja yhdyskunnan suunnittelussa. Helsinki: TKK 1993.

Harmaajärvi, I. & Lyytikkä, A.: ”Ekokylien” ekologinen tase. Neljän suomalaisen asuntoalueen arviointi kestävän kehityksen kannalta. Suomen ympäristö 286. Helsinki: Oy Edita Ab, 1999

Hautamäki, L.: Alueellisen suunnittelun teoriat ja menetelmät. Tampereen yliopisto, Aluetieteen laitos. Sarja A 12, 1991

Heinonen, Sirkka & Halonen, Minna:  Ekotehokkaan maaseudun ja kaupunkiseudun kokeilumalleja. Teoriaa ja käytännön innovaatioita.  (Raportti 1 ja Raportti 2), 2007 Ladattavissa: http://virtual.vtt.fi/ekoseutu

Horelli, Liisa: Ympäristön tutkimuksen ja vuorovaikutteisen suunnittelun metodologiasta.  Teoksessa M. Kyttä ja M. Kaaja (toim.) Vuorovaikutteisen suunnittelun ja tutkimuksen menetelmäpaketti, 2001. Ladattavissa: http://www.tkk.fi/Yksikot/YTK/koulutus/metodikortti/metodikortit.pdf

Karjalainen, Markku; Patokoski, Riku (toim.): Kotina puinen kaupunkikylä - esimerkkejä moderneista puukaupungeista.
Wooden urban villages - examples of Modern Wooden Towns, Rakennustieto Oy, 2008

Kyttä, M.: Ihmisystävällinen elinympäristö. Tutkimustietoa ja käytännön ideoita rakennetun ympäristön suunnittelua varten. Helsingin rakennuspaino Oy, 2004

Kyttä, M. & Kahila, M. 2005b. Eheyttäminen ja elinympäristön koetut laatutekijät. Eheä-hankkeen loppuraportti.

Kyttä, M. & Kahila, M.: PehmoGIS  Elinympäristön koetun laadun kartoittajana. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Espoo: Otamedia Oy, 2006

Lapintie, Kimmo: Tarinoita takapihalta. Asukkaan ja asiantuntijan kohtaamisesta. Teoksessa Bäcklund, Pia, Jouni Häkli & Harry Schulman (toim.). Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus, Helsinki. s. 158–179. 2002.

Luukkanen, J.: Luonto orjana. Suunnittelufilosofian ja tutkimuksen rooli ympäristöpolitiikan muodostamisessa. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen korkeakoulu. Ympäristö, Luonnonvarat ja Energia. Raportti 2. Tampere, 1994

Norvasuo, Markku (toim.): Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B, Helsinki 2008

Puustinen, Sari: Suunnittelijat yleisen edun takaajina? Teoksessa Bäcklund, Pia, Jouni Häkli & Harry Schulman (toim.). Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus, Helsinki. s. 218–242. 2002.

Päivänen, J - Saarikoski, P. - Virrankoski, L:  Elämänkaarikortteli – Kohti sosiaalisesti kestävää asumista ja kaupunkielämää. Ympäristöministeriö. Helsinki 2004

Sairinen, Raimo (toim.):Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja elinympäristön laatu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B, Helsinki 2009

Staffans, Aija – Kyttä, Marketta – Merikoski, Tiina (toim.): Kestävä yhdyskuntarakenne, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C, Helsinki 2008. Ladattavissa http://lib.tkk.fi/Reports/2008/isbn9789512296248.pdf

Vaattovaara, M. & Kortteinen, M.: Törmäävätkö asumistoiveet tarjolla olevaan kaupunkirakenteeseen. Teoksessa M. Vaattovaara ja J. Vuolteenaho. Asumisen uudet onnelat – Tapaustutkimuksia asumismieltymyksistä Espoossa ja sen lähikunnissa. Raportteja Espoosta. 2005.
 

ASUMISEN TARPEET

Asuintilojen suunnittelu. Rakennustieto Oy, 2010

Eko-Viikki seurantaprojektin loppuraportti. 2004. Helsingin kaupunginsuunnitteluviraston julkaisuja 2004/10. Saatavissa: http://www.safa.fi/archive/208_Eko_Viikki_loppuraportti.pdf.

Degefa Zenebe, Merkebu: Energy Efficiency Analysis of Residential Electric End-Uses: Based on Statistical Survey and Hourly Metered Data. Master´s thesis. Aalto University School of Science and Technology 2010.

Forester, J. 1989. Planning in the face of power. University of California Press. Berkeley.

Friedman, Y. 1975a. Toward a scientific architecture. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts.

Hakanen, M.: Asuminen ja ekologia. Teoksessa K. Andersson ja A. Juntto (toim.) Asumisen tulevaisuus. Asuntopolitiikan ja rakentamisen vaihtoehdot. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 1993

Hirvonen, J., Manninen, R. & Hakaste, H.: Asuntosuunnittelun ja –rakentamisen tila asukas- ja ammattikyselyn valossa. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 791. Helsinki: Edita Prima Oy, 2005

Juntto, A.: Suomalaisten asumistoiveet ja mahdollisuudet. Helsinki: Edita Prima Oy. 2007.

Kaipiainen, M.: Asumisen laatu uustuotannossa 1990-luvulla. Teoksessa K. Andersson ja A. Juntto (toim.): Asumisen tulevaisuus. Asuntopolitiikan ja rakentamisen vaihtoehdot. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 61–68. 1993.

Kaapro, A., Salmela, P. & Toivanen, M.: ’Uusien osaajien’ asumismieltymykset pääkaupunkiseudulla. Teoksessa M. Vaattovaara ja J. Vuolteenaho. Asumisen uudet onnelat – Tapaustutkimuksia asumismieltymyksistä Espoossa ja sen lähikunnissa. Raportteja Espoosta. 2005.

Kyllönen, E. & Kurenniemi, M.:  Asunto ja elämänkaari. Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen.  Stakes raportteja 23. 2003.

Polanyi, M. [1966]: The Tacit Dimesion. Garden City, New York: Doubleday & Company. 1983

Saarikangas, K.: Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa. Helsinki: Vammalan Kirjapaino Oy, 2002

Wiik, M. : Asukasryhmät ja elinympäristö, Selvitys väestöryhmistä ja asukastarpeista. Helsinki. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 773. 2005.

 

ASUKASRYHMÄT

Dahlström, Marja - Minkkinen, Sirkka: Loppukiri. Vaihtoehtoista asumista seniori-iässä, WSOY 2009

Erkkola, M., Fogelholm, M., Huuskonen, M.,  Komulainen, H., Korhonen, M., Leino, T., Nevalainen, A., Paile, W., Pekkanen, J., Sala, E., Salonen, R.O., Suni, J., Taskinen, S., Tuomisto, J.,  Vartiainen, T.& Viluksela, M.: Lasten ympäristö ja terveys. Kansallinen CEHAP-selvitys. Kansanterveyslaitos.  Ympäristöterveyden osasto. Helsinki: Edita Prima Oy, 2007

Horelli, L., Kyttä, M. & Kaaja, M.: Lapset ympäristön ekoagentteina. Helsinki: TKK, arkkitehtiosasto, 98/49. 1998.

Kohti esteetöntä liikkumista. Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategia. Ohjelmia ja strategioita 2/2003. Helsinki.

Kyttä, M.: Children in outdoor contexts. Affordances and Independent Mobility in the Assessment of Environmental Child Friendliness. Helsinki University of Technology Centre for Urban and Regional Studies, 2003

Könkkölä, Maija: Esteetön asuinrakennus. Invalidiliitto, Helsinki 2003

Mäntylä. H.: Yhteissuunnittelu ikäihmisten asuntomuutoksissa. ”Paras ratkaisu löytyy aina silloin kun usiampi ihminen on sitä suunnittelemassa”. Pro-gradu tutkielma. Helsingin yliopisto, 2007

Lehtola, Sari: Ikäihmisen asuinympäristö turvalliseksi: Hyvien käytäntöjen opas kaatumisten ehkäisyyn. Stakes 2002.

Sievänen, Liisa-Sievänen, Markku-Välikangas, Katariina-Eloniemi-Sulkava, Ulla: Opas ikääntyneen muistihäiriöisen kodin muutostöihin. Ympäristöministeriö, Helsinki 2007

Tiuri, Ulpu - Sarja, Asko - Laine, Juhani: Korjauskonsepti; Korjausrakentamisella asunto kaikkiin elämänvaiheisiin. VTT Tiedotteita 2082, Espoo 2001

 

YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTONMUUTOS

Antila, Katja: Pysäytä ilmastonmuutos. Suomalaisen arjen valintoja. Edita 2008.

Maailman tila 2009. Lämpenevään maailmaan. Raportti kehityksestä kohti kestävää yhteiskuntaa, Worldwatch-instituutti, Gaudeamus 2009

Maailman tila 2010. Kulutuskulttuurista kestävään elämäntapaan. Worldwatch-instituutti, Gaudeamus 2010